top of page

Puna

Kumukahi Folks
Kumukahi_3.jpg
Waihona Leo No Kumukahi Mā

“Aloha aʻe au ʻo ka uka ʻiu anoano

Ke kāhuli ʻanapa mai a ka lau o ke kuikui

E kuhi ana au eia i ka poli o kuʻu lei loke

Eia kā ua lilo i ka manu inu wai pua

He pūnua ia na ka lā i hānau mai

Na ka ua i hānai a nui i ka nahele”

          After Kamiki and Makaʻiole befriended Kaniahiku and her grandson Keahialaka after the fall of Kahaualeʻaokoʻokoʻolau, a warrior of Puna, to the riddling youngsters of Kona, the tree-hanging ʻawa of Puna was prepared, the pig was cooked, and the sweet ʻanae of Waipiʻo was cooked. When it was ready, everyone partook of the ʻawa and then the pig, and then whatever else was prepared. Everyone was soon drunk except for Kamiki and Keahialaka.

Hala_2.jpg

While they were drunk, Kamiki and Keahialaka went to Kaliʻu to meet with Kaniahiku, Keahialakaʻs grandmother. Once they arrived, Kaniahiku responded thus, “Keahialaka! If Kamiki presents you with an opportunity to go, you must go! Donʻt consider me...my bones are worn! Bloodline is where you will find knowledge and where your desires for the young chiefesses of Puna, Kūkiʻi and Makanoni, the beautiful chifesses of Kalāpukaihaʻehaʻe and Kumukahikalāitahiti will be met. Once you have them, we will be able to live a prosperous life here in Puna till our last days.”

Lehua_2.jpg

          For Kaniahikuʻs words, Keahialaka did indeed seek out Kūkiʻi and Makanoni––Kumukahikalāitahiti was however in opposition. As for Kalāpukaihaʻehaʻe, he was the one who approved of Kūkiʻi and Makanoniʻs relationship with Keahialaka all the way till today. Itʻs believed that Kumukahikalāitahiti was in opposition for his desire to protect his sisters from potential harm. As for Kalāpukaihaʻehaʻe, he saw the benefit in their relationship with Keahialaka.

bottom of page