top of page

ʻO ka ʻike ka ʻīkoi o ka nohona kanaka. ʻO ka noa o ka ʻike ke kuleana o kēlā kanaka kēia kanaka a ʻo ia kā Ulana mea nui ma ka hoʻohua, hoʻohana, a me ka hoʻolaha aku.

He mau hōʻikeʻike ana kā Ulana, e hōʻikeʻike ʻia ai nā meakanu a mea like paha ma lalo o ka manaʻo nui ʻo Pūlama e hua ai he hōʻikeʻike no ka hula. Ua koho ʻia he ʻehā meakanu no ka hōʻikeʻike mua, ʻoiai, he mea nui ka ʻehā i ka lōkahi.

Minamina

He pūlama keu hoʻi i ka mea e hopohopo ʻia ana i ka nalo loa.

Ua mohala aʻe kēia hōʻikeʻike i ke aloha no ka ʻāina, a me ka hoʻohanohano ʻana i ka ʻāina. He kuanaʻike ua aloha nei i ka ʻāina i pā ai ka nohona ma nā ʻano like ʻole ma Hawaiʻi. He ʻike ʻana kēia, ʻo ka poepoe honua ʻo Papa Honua. No laila ka makemake e hoʻohanohano aku–ʻoiai hoʻokahua ʻia ke kaiaola a me ka moʻomeheu o kānaka ma luna o ua aloha ʻāina nei–he mea hoʻi kēia e lōkahi ai ka pili ʻuhane, ka nohona, a me ke akeakamai––a ʻo ia ka mea e mālama ʻia ai kānaka e ka ʻāina, a ʻo ia kā ke kanaka e pānaʻi aku ai ma ka hoʻohanohano a me ka hāpai ʻana aʻe.

E huakaʻi ʻoe me ke aʻo pū no nā kumu e hōlapu mai ana i ko kākou mau mokupuni, kona mau hopena pāhewa paha, me ka mākaukau i ke ala e lapaʻau ʻia ai ia mau pilikia e hāpai ʻia ai ko Hawaiʻi nei ola.

E nānā mua ʻia ma kēia hōʻikeʻike ke kumu ʻōhiʻa pūlama nui ʻia.

Ma mua o ka luʻu ʻana, eia ke paipai ʻia nei ʻoe, e ka mea kipa, e luʻu mua i kēia mele oli, ʻo "E Hō Mai," na Edith Kanakaʻole. Kāhea ʻia kō ʻaumakua e kōkua ma ka ʻike i kāu e ʻimi ana.

E hō mai ka ʻike mai luna mai ē

O nā mea huna noʻeau o nā mele ē

E hō mai, e hō mai, e hō mai ē

 

Grant us knowledge

Grant us strength

Grant us intelligence

Grant us understanding

Grant us insight

Grant us power

 

Coming soon!

Hala

Coming soon!

Kauila

Kauila

Coming soon!

Ipu

This exhibit is inspired by our love for the land, and the intention is to give the land a voice.  This genuine love and respect for the land is a perspective that pervades many aspects of life in these islands. It is a deep understanding that the earth is Papa Honua, mother. We, in turn want to offer to give her a voice— as ecological and cultural orientations founded upon being connected to all living things encompass this sense of ‘āina aloha - mutuality, care and respect between all things exists on many levels: spiritual, social, and the scientific—the land caring for us, and we, in turn, reciprocating and caring, honoring and loving the land.

You will be taken on a journey in which you learn about different very real threats affecting our islands today; the implications of each threat —and leave armed with tools and knowledge about how you can contribute to solution sets and work on the ground, and in the field to assist in improving the Hawai’i’s environmental crises regarding these invasive and detrimental issues directly affecting our forest flora. 

The exhibit will start with the beloved ʻōhiʻa tree.

Before diving in, we encourage you, dear visitor, to begin with this chant, E hō mai, composed by Edith Kanakaʻole. This chant calls upon your spiritual guardian, whoever and wherever he/she/it is to aid you in understanding that which you are endeavoring to deepen your knowledge. 

E hō mai ka ʻike mai luna mai ē

O nā mea huna noʻeau o nā mele ē

E hō mai, e hō mai, e hō mai ē

 

Grant us knowledge

Grant us strength

Grant us intelligence

Grant us understanding

Grant us insight

Grant us power

 

bottom of page