top of page

Puna

No Kumukahi Mā
Kumukahi_3.jpg
Waihona Leo No Kumukahi Mā

A hoʻāikāne ʻo Kamiki lāua ʻo Makaʻiole me Kaniahiku lāua ʻo kāna moʻopuna ʻo Keahialaka ma hope o ka hāʻule ʻana o Kahaualeʻaokoʻokoʻolau i nā keiki hoʻopāpā o Kona, mama ʻia ka ʻawa kau lāʻau a ka manu o Puna, kālua ʻia ka puaʻa, a lāwalu ʻia ka ʻanae momona o Waipiʻo. I ka wā i mākaukau ai, ua inu ka ʻawa a ʻai nō hoʻi ka puaʻa, ka poi, a me nā mea ʻē aʻe a pau. Ua oki ka ʻona o ka ʻawa i ka poʻe a pau koe ʻo Kamiki a me ke aikāne, me Keahialaka.

Hala_2.jpg

No ia mea, piʻi lāua nei i uka o Kaliʻu e hui ai me Kaniahiku. Iā lāua nō a hōʻea, pane maila ʻo Kaniahiku penei, “ʻAuhea ʻoe. Inā e koi ana e hele pū, o hele ʻoe! Mai nānā i kuʻu mau iwi ua pala. Ma ka iwi koko e loaʻa ai ka ʻike a e hoʻokō ʻia ai kō makemake no nā kaikamāhine aliʻi kapu ʻo Kūkiʻi me Makanoni, nā kaikamāhine uʻi a nā keiki aliʻi ʻo Kalāpukaihaʻehaʻe a me Kumukahikalāitahiti. Aia a loaʻa ua mau kaikamāhine aliʻi nei, ʻo ka noho ʻai ʻāina nō ia iā Puna ola kā hoʻi koʻu mau iwi i kou lilo ʻana he haku no Puna a ō mau ai ko kāua mau inoa a pau ka lani a me ka honua.”

Lehua_2.jpg

No ia ʻōlelo a Kaniahiku, ua loaʻa ʻiʻo nō ʻo Kūkiʻi me Makanoni iā Keahialaka––ua kūʻē nō naʻe ʻo Kumukahikalāitahiti, a ʻo Kalāpukaihaʻehaʻe, ʻo ia kai ʻāpono no ka lilo ʻana o lāua iā Keahialaka, a ua mau mai nō a hiki i kēia lā. Ua kūʻē ikaika ʻo Kumukahikalāitahiti no kona manaʻo e hoʻopale ʻino i kona mau kaikuahine; a ʻo Kalāpukaihaʻehaʻe, ʻo ia ka mea i ʻike i ka mea nui o ko lāua pili ʻana aku me Keahialaka.

bottom of page